Przejdź do

Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO POWITANIA.PL 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.powitania.pl (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie Zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Powitania.pl.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Powitania.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem, 

Zespół Powitania.pl

    1) O NAS

 1. Właścicielem Powitania.pl jest Paweł Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Optimum Paweł Kowalski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Pozytywistów 4/4, 20-639 Lublin, NIP 7120311746, REGON 430325730, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: 603570550 (dalej jako: „Usługodawca” lub „Administrator”).
 2. Administrator prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.  

    2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w zakładce „Kontakt”, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą oraz przesłanie zapytania.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA NAGRANIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego. 
  6. PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE, PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE PAYPAL/PAYU – usługi płatności elektronicznych lub płatności kartami płatniczymi dostępne w Serwisie Internetowym za pośrednictwem PayPal i PayU zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami tych usług ustalonymi przez PayPal i PayU.
  7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  8. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  9. TREŚCI CYFROWE –  dostępne w Serwisie nagrania lektorskie, treści audio w szczególności spoty radiowe, zapowiedzi telefoniczne, audiobooki, melodie on-hold.
  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, POWITANIA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://www.powitania.pl.
  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  13. USŁUGOBIORCA/KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  14. USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – Paweł Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Optimum Paweł Kowalski wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Pozytywistów 4/4, 20-639 Lublin, NIP 7120311746, REGON 430325730, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: 603570550.
  15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Usługobiorcy zmierzające bezpośrednio do zakupu nagrania.

    3) O SERWISIE POWITANIA.PL

 1. Powitania.pl jest platformą umożliwiającą wykonanie nagrań lektorskich w języku polskim, a także w językach obcych, celem poprawy komunikacji z klientami oraz partnerami, a także zakup tzw. melodii on-hold oraz melodii stanowiących tło do nagrań lektorskich.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad. 

   4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dowolna przeglądarka internetowa; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne.

   5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: 
  1. Formularz kontaktowy
  2. Formularz Zamówienia Nagrania
  3. Konto
  4. Newsletter
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad. 
 5. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po (1) wypełnieniu formularza kontaktowego i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza odpowiedzi pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: Imię, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości. Usługa Elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza kontaktowego przez Usługobiorcę
 6. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
 7. Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu w zakładce pojawiającej się na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. 
 8. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez skorzystanie z odpowiednej opcji dostępnej odpowiednio w wiadomości otrzymywanej w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

    6) WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA NAGRANIA

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia Nagrania rozpoczyna się z momentem wybrania odpowiedniego głosu, wybraniu usługi, podaniu treści powitania, wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz kliknięciu na stronie Serwisu pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). 
 2. W Formularzu Zamówienia Nagrania niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

    7) WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA USŁUGOBIORCY

 1. Korzystanie z Konta Usługobiorcy możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.   
 2. Korzystanie z Konta jest możliwe także po wpisaniu hasła podczas składania Zamówienia.
 3. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: [email protected].

    8) PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE ORAZ DOSTAWA ELEKTRONICZNA

 1. Serwis Internetowy udostępnienia Usługobiorcom następujące sposoby płatności: przelewem na rachunek bankowy oraz płatności Elektroniczne poprzez Paypal oraz PayU. Sposoby płatności wskazane są w trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia Nagrania.
 2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów PayU.pl oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Serwisu oraz na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/home oraz https://www.payu.pl . Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów PayU.pl oraz PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą:
 1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495. 
 2. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy elektronicznej zakupionych Treści Cyfrowych:
 1. Przesyłka elektroniczna. 
 1. Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi Treści Cyfrowych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie lub udostępnienie Treści. 
 2.   Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.
 3. Zakupione pliki lub usługi są udostępniane do 2 Dni Roboczych od dnia opłacenia Zamówienia. 
 4. Niedokonanie opłaty za Zamówienie w terminie jest równoznaczne z brakiem możliwości wykorzystywania wyprodukowanych przez Usługodawcę Treści Cyfrowych.

     9) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta    elektroniczna (e-mail: [email protected]), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

    10) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: [email protected]).
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

    11) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.  
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 11 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 11 ust. 4 Regulaminu.
 4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi trwającej powyżej 14 dni oraz po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Ul. Pozytywistów 4/4, 20-639 Lublin lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 

    12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ       ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami. 
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: https://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

    13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
  2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
  3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Treści Cyfrowe wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  5. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
  7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

    14) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

    15) PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW  (LICENCJA)

  1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Usługodawcy.
  2. Poniższe postanowienia Regulaminu mają na celu określenie zasad udzielania licencji Klientowi przez Sprzedawcę na produkty objęte ochroną Prawa Autorskiego, w zakresie niezbędnym do korzystania przez Klienta z zamówionych Treści Cyfrowych, w szczególności nagrań lektorskich.
  3. Korzystanie przez Klienta z produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
  4. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawo Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim, o czym jest informowany przez Usługodawcę.
  5. W Serwisie wyróżnia się kilka typów udzielonych licencji w zależności od charakteru zakupionej usługi oraz przeznaczenia danego nagrania: 1) prawo do korzystania z zakupionego nagrania wyłącznie na urządzeniach telefonicznych; 2) prawo do korzystania z zakupionego nagrania wyłącznie w spotach reklamowych ( telewizyjnych i w wersji audio); 3) prawo do korzystania z zakupionego nagrania wyłącznie w spotach reklamowych ( telewizyjnych i w wersji audio); 4) prawo do korzystania z zakupionego nagrania jako narracji w filmach; 5) prawo do korzystania z zakupionego nagrania w audiobookach. Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie udzielonej licencji są dodatkowo wskazywane klientowi przed złożeniem Zamówienia.
  6. Z zastrzeżeniem art. 5 i udzielonej licencji w zakresie wskazanym klientowi każdorazowo przed złożeniem Zamówienia, chwilą dokonania płatności Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencji na korzystanie z Produktu, obejmującej prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (2) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

    16) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Powitania.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 
  1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Kupna) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Kupna.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Powitania.pl